Hrad Rabí

Vítejte na oficiálních stránkách státního hradu Rabí,

výrazné dominanty horního Pootaví a místu hojně navštěvovaném. Hrad i městečko Rabí sehrály významnou roli v české historii a neméně též v oblasti kultury a umění. Jsme potěšeni Vaším zájmem a těšíme se, že se (pokud se tak již nestalo) uvidíme i na hradě samotném. Ať se Vám líbí...!

The Rabi Castle

Welcome in the official website of Rabí castle.

Welcome to our websites of the castle Rabí, The castle is a landmark visited in plenty. No wonder! The castle (and the Rabi village too) enacted in the Czech history, culture and art. We are looking forward to seeing you soon and we will be pleased to show you round the castle. Wellcome!

Burg Rabi

Herzlich Willkommen auf offizielle website der Burg Rabi

Sie befinden sich auf den Internetseiten der Burg Rabí - einer hervorragenden Dominante im oberen Otava (Wottawa) tal und eines vielbesuchten Ortes. Kein Wunder - die Burg hat eine bedeutende Rolle in der tschechischen Geschichte und nicht minder auch auf dem Felde der Kultur und Kunst gespielt.

copyright © 2004 - 2022 Michal Novák - Castellan • Design by Jaromír Plachý  • Powered by Kaletas Company  • Possibly you need the Intra and Nutria produkts from Lifestyles.

Hrad a obec Rabí - historie

Jádro hradu Rabí vzniklo patrně na počátku 13. století ve formě strážní, obytně obranné věže. Hrad byl postaven na příhodném místě. Předpokládá se, že jeho úkolem bylo chránit obchodní cestu spojující města Sušice a Horažďovice a také značně bohatá rýžoviště zlata podél řeky Otavy.

O prvních majitelích hradu neexistují žádné písemné zmínky. Podle nejnovějšího předpokladu historiků byl hrad založen pravděpodobně německými hrabaty z Bogenu a později užíván rodem Wittelsbachů, protože území Sušicka patřilo od roku 1124 do roku 1273 Bavorsku.

Koncem 13. století se toto území pravděpodobně stalo opět součástí českého státu. Usuzuje se , že v této době hrad, stále ještě v podobě pouze obytně-obranné věže, obývali páni z Velhartic.

Do psaných dějin vstupuje Rabí až mnohem později, roku 1380, kdy majiteli zdejšího území byli již Rýzmberkové. Získali jej koupí nebo prostřednictvím příbuzenských vztahů od pánů z Velhartic někdy v průběhu 14. století. Na přelomu 14.století a 15. století byl hrad přestavěn a opevněn a patřil k nejpevnějším v Čechách. Stalo se tak pravděpodobně v důsledku bojů mezi stoupenci krále Václava IV. a členy panské jednoty, k nimž patřil i tehdejší majitel hradu Břeněk Švihovský z Rýzmberka. V roce 1407 získal rábské panství Jan z Rýzmberka, jenž byl znám jako politický činitel a odpůrce husitů. Proto také husitská vojska hrad dvakrát obléhala a dobyla a to v roce 1420 a 1421. Při druhém obležení zde Jan Žižka přišel o druhé oko. Po smrti Jana z Rýzmberka připadlo Rabí Vilému ml. z Rýzmberka a později jeho synovci Půtovi II. Švihovskému z Rýzmberka, který se díky svému nesmírnému bohatství a vlivnému postavení (pracoval jako nejvyšší zemský soudce) zasloužil o nebývalý stavební rozmach objektu (přestavba probíhala pravděpodobně za účasti předního a královského architekta Benedikta Rejta). Hradní areál byl obehnán mohutnou obrannou zdí se systémem předsunutých dělových bašt. Půtovi synové, kteří vlastnili Rabí od roku 1504, se velmi zadlužili a byli nuceni rodinné jmění postupně rozprodat. Na Rabí dochází v roce 1548.

V následujícím období hrad střídá majitele – Jindřich Kurcpach z Trachenberka, Diviš Malovec z Libějovic, Vilém z Rožmberka. V roce 1570 jej získal Adam Chanovický z Dlouhé Vsi, jehož rod si jej podržel ve svém vlastnictví do prvního desetiletí 18. století. Tehdy přešel objekt, již značně zpustlý díky hospodaření posledních majitelů a těžkému období 30-ti leté války, do majetku šlechtického rodu Lamberků. Okolo roku 1720 konečnou zkázu dokonal požár a také fakt, že volně přístupný hrad sloužil jako snadný zdroj stavebního kamene pro obyvatele okolních vesnic. Lamberkové zříceninu v roce 1920 darovali Spolku pro zachování uměleckých, historických a přírodních památek v Horažďovicích za symbolickou 1,- Kč. V této době začaly první záchranné práce na opravu hradu. V roce 1954 byl hrad předán do rukou státu a roku 1978 vyhlášen Národní kulturní památkou.

The Rabi Castle and the Rabi village - history

The centre of the castle probably originated as a watch and dojon tower and a residential estate handy to the strategically important point trade route linking the towns Sušice and Horažďovice in the 13th century. The castle was to protect this route and the rich goldpanning area along the Otava river.

There are not many written records about the first owners of the castle. The latest historician´s professional qualifications indicating the castle was built by German count from Bogen and later used by Wittelsbach, since the area of Sušice belonged to Germany from 1124 to 1273.

At the end of the 13th century this area became the property of Bohemia when this defensive castle was inhabited by the Lords of Velhartice.

Rabi enters first written records much later, in 1380, when the land was owned by the Rýzmberk family. The family bought the castle from the Lords of Velhartice during the 14th century. Between the 14th and 15th century the castle was rebuilt and fortified and became one of the most reliable castles in Bohemia. It was probably in the period when the followers of the King Vaclav IV were fighting against members of Lordly Unit a member, the owner of the castle, was Břeněk Švihovský from Rýzmberk. In 1407 the owner of the castle Rabí became Jan z Rýzmberka, known as a political enemy of the Hussites. It then is no wonder the Hussites sieged the castle twice and conquered in 1420 and 1421 (In the second siege Jan Žižka of Trocnov lost his second eye.). After Jan Rýzemberk´s death Rabí was inherited by Vilém from Rýzmberk and later his nephew Půta II.

Půta II was very rich and powerful and as the Chief Justice pushed the building work forward. It is probable the famous architect Benedikt Rejt was involved in this rebuilding. The castle was fortified by defense wall with outworked cannon bulwarks. Unfortunately Púta´s sons fell into debt and began selling the family ownership. That happened in 1548 when Rabí was sold. Different owners took turns: JIndřich Kurcpach from Trachmberk, Diviš Malovec from Libějovice, Vilém from Rožmberk.

In 1570 Adam Chanovský from Dlouhá Ves purchased the castle and held it until the first decade of the 18th century. Then a difficult period of 30-year war and the ownership of the family of Lamberk influenced the development of the castle.After the fire in 1720 the destruction was finished when the accessible castle became an easy source of building material for inhabitants of the surrounding villages. In 1920 the family of Lamberk dedicated the ruin to the Society for preservation of Historic and natural Monuments based in Horažďovice in 1920 for a symbolic price of one Czech crown. Since that time first preservation and reconstruction work began. In 1954 the castle was taken over by the state and in 1978 it was declared a National cultural monument.

Der Burg unde Der Dorf Rabi - Geschichte

Der Burgkern entstand vermutlich zu Anfang des 13. Jahrhunderts in der Form eines Wach-, und bewohnbaren Bollturmes. Die Burg wurde an günstiger Stelle errichtet. Es wird vermutet, dass ihre Aufgabe es war, den Handelsweg zwischen den Städten Sušice (Schüttenhofen) und Horažďovice und auch die bedeutend reiche Goldwäsche entlang des Flusses Otava (Wottawa) zu schützen.

Über die ersten Eigentümer sind keine schriftlichen Erwähnungen zu finden. Entsprechend jüngster Überzeugungen von Historikern wurde die Burg wahrscheinlich von den deutschen Grafen von Bogen gegründet und später vom Hause Wittelsbach benutzt, weil das Gebiet um Sušice vom Jahr 1124 bis 1273 Deutschland angehörte. Ende des 13. Jahrhunderts wurde vermutlich diese Gegend wieder ein Teil des tschechischen Staates. Man vermeint, dass die Burg, in dieser Zeit immer noch in der Gestalt eines bewohnbaren Bollturmes, die Herren von Velhartice bewohnten.

In die schriftliche Geschichte tritt Rabí erst viel später ein, nämlich im Jahre 1380, als die Eigentümer dieses Gebietes schon die Rýzmberks (Riesenbergs) waren. Sie erwarben die Burg käuflich oder durch verwandtschaftliche Beziehungen von den Herren von Velhartice irgendwann im Laufe des 14. Jahrhunderts. An der Wende des 14. zum 15. Jahrhunderts wurde die Burg umgebaut und befestigt und gehörte zu den festesten in Tschechien (Böhmen). Dies geschah wahrscheinlich in Folge der Kämpfe zwischen Anhängern des Königs Václav IV. und Mitgliedern der Herrenvereinigung („Panská jednota"), zu denen auch der damalige Besitzer Břeněk Švihovský von Rýzmberk gehörte. Im Jahre 1407 erlangte das Herrengut Jan von Rýzmberk, der alspolitischer Repräsentant der Hussitengegner bekannt war. Deswegen belagerten und eroberten die Hussitenheere die Burg gleich zweimal, und zwar in den Jahren 1420 und 1421. Bei der zweiten Belagerung kam hier Jan Žižka um sein zweites Auge.

Nach Jans Tod fiel Rabí dem Adeligen Vilém jr. von Rýzmberk und später seinem Neffen Půta II. Švihovský von Rýzmberk anheim, der dank seinem ungeheueren Reichtum und seiner einflussreicher Position (er arbeitete als höchster Landrichter), sich um einen außergewöhnlichen Bauaufschwung verdient machte (der Umbau verlief wahrscheinlich unter Mitwirkung eines der führenden Architekten Benedikt Rejt). Das Burggelände wurde mittels einer mächtigen Wehrmauer mit einem System vorgeschobener Kanonenbasteien umgeben. Půtas Söhne, die Rabí vom Jahre 1504 an besaßen, gerieten in Schulden und waren genötigt, Familienvermögen nach und nach auszuverkaufen. An Rabí kam die Reihe im Jahre 1548. In der nächsten Phase wechselte die Burg oft ihre Besitzer - Jindřich Kurcpach von Trachmberk, Diviš Malovec von Libějovice, Vilém von Rožmberk.

Im Jahre 1570 erwarb sie Adam Chanovský von Dlouhá Ves, dessen Familie sie bis hinein ins erste Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts behielt. Damals kam das Objekt, schon beträchtlich wüst, durch die Bewirtschaftung der letzten Eigentümer und der schweren Zeit des 30jährigen Kriegs, über in den Besitz des Adelsgeschlechts der Lamberk.

Um das Jahr 1720 vollbrachten den definitiven Zerfall ein Brand und auch die Tatsache, dass die frei zugängliche Burg als willkommene Quelle von Bausteinen für Bewohner umliegender Dörfer diente. Familie Lamberk schenkte die Ruine im Jahre 1920 dem Bund für die Erhaltung der Kunst-, Kultur- und Naturdenkmäler in Horažďovice um den symbolischen Preis von 1,- CZK. In dieser Zeit begannen die ersten Rettungsarbeiten zur Burgrenovierung. Im Jahre 1954 wurde die Burg in die Hände des Staates übergeben und im Jahre 1978 wurde sie zu einem nationalen Kulturdenkmal erklärt.